Khi trẻ trâu nổi “loạng” và tấn công intro của các Youtuber

Trẻ trâu vẫn hoài là trẻ trâu. Channel của tụi nó là team creeper
Subscribe cho mình:_______________
P/s: Sắp 100k view r…head up !!!